I Synod Diecezji Gliwickiej

Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej zwołany będzie dnia 25 marca 2017 r.,  jest zebraniem wybranych duchownych i innych wiernych Diecezji Gliwickiej, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc Biskupowi Gliwickiemu, zgodnie z postanowieniami prawa Kościoła Rzymskokatolickiego i zamieszczonymi  zapisami paragrafów „Regulaminu I Synodu Diecezji Gliwickiej”  

Z Regulaminu I Synodu Diecezji Gliwickiej

VII. Parafialne zespoły synodalne

 § 26 W każdej parafii z chwilą otwarcia Synodu należy powołać parafialny zespół synodalny Dokonuje tego proboszcz, który staje się jednocześnie przewodniczą

cym tego zespołu.  Na uzasadniony wniosek proboszczów Komisja Główna może

zezwolić na połączenie kilku parafialnych zespołów w jeden wspólny dla więcej niż jednej parafii.

 

§ 27 Członkami parafialnych zespołów synodalnych są:   

1  członkowie parafialnych rad duszpasterskich

2  katecheci świeccy zatrudnieni w szkołach związanych duszpastersko z parafią w

    wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu…, 

3  nadzwyczajni szafarze Komunii świętej,

4 liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich działających na terenie parafii           

5 parafialna rada duszpasterska może wskazać dodatkowych członków zespołu nie

   więcej jednak niż 3 osoby

pełny imienny skład Parafialnego Zespołu Synodalnego powinien być podany do   

   publicznej wiadomości na stronie internetowej parafii lub w inny sposób oraz  

   przekazany do Sekretariatu Synodu.

§ 28 Na pierwszym spotkaniu członkowie zespołu    synodalnego    wybierają        wice

przewodniczącego i sekretarza Przewodniczący zespołu przekazuje do Sekretariatu Synodu informację o powołaniu zespołu wraz z listą jego członków oraz danymi kontaktowymi  sekretarza (adres e-mail i numer telefonu).

 

§ 29 Zebrania parafialnego zespołu synodalnego powinny   odbywać         się       regularnie         zgodnie z rytmem prac synodalnych i obejmować zawsze część modlitewno-formacyjną  zapoznanie się z informacjami o aktualnym stanie prac synodalnych oraz właściwe obrady nad zagadnieniami przekazanymi zespołom przez Sekretariat Synodu.

 

§ 30 Sekretarz parafialnego zespołu synodalnego sporządza protokół z każdego posiedzenia i po zatwierdzeniu przez przewodniczącego przekazuje go do Sekretariatu Synodu przed upływem miesiąca od posiedzenia          

§ 31Zadaniami parafialnych zespołów synodalnych są w szczególności      :

1 refleksja z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty       lokalnej           nad     zagadnieniami 

   wskazanymi na danym etapie prac przez Sekretariat Synodu,

2 formułowanie wniosków odnoszących się do organizacji życia religijnego w Diecezji  

3 promowanie wiedzy o pracach Synodu w parafii,

4 modlitwa za Kościół lokalny i dzieło Synodu oraz jej animowanie w parafii

 

§ 32 W przypadku dużej ilości członków zespół może obradować w kilku mniejszych  grupach  Decyzja o takim trybie pracy oraz odpowiedzialność za podział i koordynację

grup spoczywa na przewodniczącym.

 

Proponowany na dzień dzisiejszy skład Parafialnego Zespołu Synodalnego:

 

Parafialna Rada Duszpasterska: Bobeł  Andrzej, Ciasto Teresa, Grofik Bernadeta, Iwan Grzegorz, Koperwas Stanisław, Nicz Krystian, Pieleń Kornelia, Pradella  Alfred, Śliwińska Maria

Szafarze: Krzysztof Kowolik, Rudolf Kudlek, Jan Molenda, Antoni Rojowiec, Jan Szlosarek

Katecheta: Adrian Klimala.

Opiekunka marianek: Sylwia Wienhol.

Przedstawiciel Liturgicznej Służby Ołtarza: Ireneusz Długosz.

Poradnictwo rodzinne: Karin Rojowiec.

Zespół edukacji: Dyr. Hanna Miczka, Dyr. Zuzanna Korgel.

Młodzież: Iwan Anita

 

Pierwsze spotkanie przewidziane jest na 12 grudnia br. (poniedziałek) po Roratach.

wstecz