Poniżej najważniejsze informacje

Przygotowanie do Chrztu świętego

Znaczenie chrztu św.

Pan Jezus ustanowił ten sakrament i nakazał go sprawować w swoim Kościele: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha Świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego. Czyni człowieka dzieckiem Bożym i włącza do wspólnoty Kościoła Chrystusowego.

Chrzest dzieci dokonywany jest od pierwszych wieków na podstawie wyznawanej wia­ry Kościoła, rodziców naturalnych i chrzestnych dziecka.

Czas i miejsce chrztu

Chrzest winien nastąpić w ciągu miesiąca od urodzenia dziecka. Chrztu udziela się w parafii zamieszkania rodziców.

Obowiązki rodziców.

Podstawowym obowiązkiem rodziców jest miłość do dziecka dająca życie ziemskie i nadprzyrodzone. Prosząc o chrzest dla dziecka zobowiązują się do mocnego życia wiarą i do religijnego wychowania dziecka. Są za to odpowiedzialni przed Bogiem i Kościołem aż do usamodzielnienia się dziecka (nie ma tu granicy wieku np. 18 lat). Do chrztu przychodzą w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu).

Imię dziecka.

Imię dziecka ma świadczyć o przynależności do Kościoła. Dlatego też nie powinno się ulegać modzie i nie wybierać dziwacznych imion.

Rodzice chrzestni.

Rodzice chrzestni są wybieram po to, aby wspomagać rodziców naturalnych w wy­chowaniu dziecka. Wybierając ich dopuszczamy zarazem do kształtowania dziecka w życiu wiarą. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby spełniające następujące warunki:

- ukończony 16 rok życia

- po bierzmowaniu

- żyjące bardzo religijnie (Jeśli są małżonkami to mają ślub kościelny)

- są w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu)

- wg tradycji matka chrzestna przygotowuje biała szatę a ojciec chrzestny świecę chrzcielną

- rodzice chrzestni spoza naszej Parafii przynoszą od swego proboszcza zaświadczenie, że mogą być rodzicami chrzestnymi

- byli na nauce przedchrzcielnej

Zgłoszenie dziecka do chrztu.

Dokonują tego rodzice przedstawiając akt urodzenia dziecka, dane swoje i rodziców chrzestnych(wiek, adres zamieszkania)

Terminy:

Nauka przedchrzcielna- w ostatnią sobotę miesiąca bezpośrednio po Mszy wieczornej w kancelarii parafialnej

Chrzest - na Mszy św. wieczornej w I-szą sobotę miesiąca